مدیر امور هیات‌علمی

دکتر علیرضا فخاری زواره 
مدیر امور هیات‌علمی، دبیر هیات اجرائی جذب و دبیر هیات ممیزه دانشگاه
 استاد دانشکده علوم شیمی و نفت
22431877 و 29902216
a-zavareh@sbu.ac.ir
رزومه
پروفایل اسکوپوس
آقای دکتر فخاری زواره، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه هستند و از دی‌ماه 1400 مدیریت امور هیات‌علمی دانشگاه را بر عهده دارند.