همکاران

اداره جذب و تبدیل وضعیت
دکتر کیومرث قنبری 
معاون مدیر و رییس اداره جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات‌علمی
22431605
k.ghanbari@mail.sbu.ac.ir
ماهرخ کاشانی‌جو
کارشناس مسئول امور اداری دفتر جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات‌علمی
22431605 و 29902226
m.kashanijo@mail.sbu.ac.ir
معصومه کیانی
کارشناس امور اداری دفتر صلاحیت عمومی
22431605 و 29902223
ma.kiani@mail.sbu.ac.ir
اداره ترفیع و تعالی
دکتر مهدی زنگیان 
رییس اداره ترفیع و تعالی اعضای هیات‌علمی
22431876 و 29902237
m_zangian@sbu.ac.ir
سمیه موذنی میبدی
کارشناس مسئول امور اداری دفتر ترفیع
22431876 و 29902247
s.moazeni@mail.sbu.ac.ir
فاطمه رضاپور 
کارشناس امور اداری دفتر تمدید قرارداد
22431876 و 29902247
f.rezapour@mail.sbu.ac.ir
شیرین نصرت‌پور
کارشناس امور اداری دفتر تعالی
22431876 و 29902237
sh.nosratpour@mail.sbu.ac.ir
اداره ارتقا و ممیزه
خورشید مایانی
رییس اداره ارتقا اعضای هیات‌علمی
 22431606 و 29902224
kh.mayani@mail.sbu.ac.ir
ادریس نجفی
کارشناس اداره ارتقا و ممیزه
 22431606 و 29902205
e-najafi@mail.sbu.ac.ir
دفتر مدیریت
محسن کریمی
مسئول دفتر مدیر امور هیات‌علمی
22431877 و 29902216
mohse.karimi@mail.sbu.ac.ir