تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی

اعضای هیات علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند دو ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی پیمانی» ذکر شده است.  
فرم‌های تمدید قرارداد
عنوان فرم
اعضای واجد شرایط تکمیل فرم
برنامه سه ساله 
عضو هیات‌علمی و تایید توسط مدیر گروه در دانشکده/معاون پژوهشی در پژوهشکده
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم 
اعضای هیات‌علمی که 5 سال پیمانی آنها تمام شده است
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم
اعضای هیات‌علمی که 6 سال پیمانی آنها تمام شده است
منشور علمی اخلاقی اعضای هیات‌علمی
عضو هیات‌علمی
ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی 
مدیرگروه در دانشکده/معاون پژوهشی در پژوهشکده و رئیس واحد
نتيجه ارزشيابی کارگروه بررسی توانايی علمی
کارگروه واحد
فهرست موارد تمدید قرارداد
رئیس واحد
راهنماها:
راهنمای اعضای هیات‌علمی استخدامی جدید
شیوه‌نامه تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی در دوره پیمانی (سال 1400)
اطلاعات تماس:
همکاران اداره ترفیع و تعالی
22431876 و 29902237 و 29902247 
mfa@sbu.ac.ir