مدیر امور هیات‌علمی

دکتر بابک شکری 
مدیر امور هیات‌علمی، دبیر هیات اجرائی جذب و دبیر هیات ممیزه دانشگاه
 استاد دانشکده فیزیک
22431877 و 29902216
b-shokri@sbu.ac.ir
رزومه
پروفایل اسکوپوس
پروفایل علم‌سنجی
آقای دکتر بابک شکری عضو هیات‌علمی دانشکده فیزیک دانشگاه هستند و از تیرماه 1403 مدیریت امور هیات‌علمی دانشگاه را بر عهده دارند.