تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات‌علمی

 پیمانی به رسمی آزمایشی
بر اساس ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی و مصوبه هیئت امنای دانشگاه وضعیت عضو هیات‌علمی می‌تواند پس از احراز شرایط ذیل و در صورت تایید مراجع ذی‌صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
 • دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی
 • تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیئت اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
 • کسب حداقل 80 درصد امتیازات تعیین کننده در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی بنا به درخواست عضو هیات‌علمی، موافقت هیئت اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیئت مرکزی جذب وزارت عتف
 • گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند فقط برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد، الزامی است)
ماده 13 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی و صورت‌جلسه هیئت امنای دانشگاه:
در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار خواهد شد.
 • اعطای مهلت با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت شش سال (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازهای تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
 • اعطای مهلت با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازهای تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
 • اعطای مهلت با مجوز هیئت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یک‌ساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازهای تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
 • خاتمه خدمت
رسمی‌ آزمایشی به رسمی قطعی
اعضای هیات‌علمی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌یابند، الزاماً یک دوره آموزشی را طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی و مسئولیت‌پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی‌ قطعی تبدیل وضع می‌نماید.
 • دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی‌آزمایشی (بدون احتساب مدت ماموریت آموزشی و مدت ماموریت برای تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی)
 • کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی‌ قطعی با ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو هیات‌علمی، موافقت هیئت اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیئت مرکزی جذب
 • تایید صلاحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
 • گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط ( این بند فقط برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشي آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد الزامی است)
اطلاعات تماس:
همکاران اداره جذب و تبدیل وضعیت
29902223 و 29902224
mfa@sbu.ac.ir
فرم‌های تبدیل وضعیت
تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی (عضو هیات‌علمی آموزشی)    
تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی (عضو هیات‌علمی پژوهشی)         
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا (عضو هیات‌علمی آموزشی)   
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا (عضو هیات‌علمی پژوهشی) 
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی ارتقایافته به رسمی قطعی (عضو هیات‌علمی آموزشی و پژوهشی)